Saturday, April 20, 2019
   
Text Size

Browse News and Documents

Croatian(HR)English (United Kingdom)

Search

Search Keyword komunalno Total: 7 results found.

Search Result

 1. O nama

  Category: Djelokrug Ministarstva/Djelokrug Ministarstva

  ... zaštitu okoliša, stambeno i komunalno gospodarstvo u okviru nadležnosti Županije kao i druge poslove za koje je nadležno, izuzev upravnog nadzora nad pojedinačnim aktima iz samoupravnog djelokruga općine. ...
  Friday, 23 November 2012
 2. Sektor prostornog uređenja i graditeljstva

  Category: Djelokrug Ministarstva/Djelokrug Ministarstva

  ... i stambeno-komunalnog gospodarstva, -praćenje stanja u oblasti prostornog uređenja, graditeljstva i stambeno-komunalnog gospodarstva i poduzimanje odgovarajućih mjera, -pripremanje i izradu zakona, ...
  Friday, 23 November 2012
 3. Stanovanje i komunalno

  Category: Stanovanje i komunalno/Stanovanje i komunalno

  Zakoni Zakon o komunalnom gospodarstvu ( "NN. ŽZH" broj 14/00, 07/03, 17/03, 08/12 ) Zakon o najmu stanova ( "NN. ŽZH" broj 15/01 ) Zakon o uporabi, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova ...
  Thursday, 22 November 2012
 4. Prostorno uređenje i građenje

  Category: Prostorno uređenje i građenje/Prostorno uređenje i građenje

  ... zajedničkih dijelova i uređaja zgrada ("NN. ŽZH" broj 15/01 ) Zakon o označavanju i evidenciji naseljenih mjesta, ulica, trgova i kućnih brojeva ("NN. ŽZH" broj 08/13, 5/17 ) Stanovanje i komunalno ...
  Thursday, 22 November 2012
 5. O nama

  Category: O nama/O nama

  ... i zaštitu prirodnog okoliša, - građenje i stambeno komunalno gospodarstvo, - laboratorijska ispitivanja stijena, mineralnih sirovina i voda, - istraživanja prirodnih resursa (voda, šuma, ruda i minerala, ...
  Tuesday, 20 November 2012
 6. Stanovanje i komunalno

  Category: Category

 7. Stanovanje i komunalno

  Category: Section

Search Parameters
Search Only: